องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
account_box คณะผู้บริหาร
นายธนกร รังสิมานพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
โทร : 081-6621789
นายแสงสินธุ์ สำเริง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
โทร : 086-6305882
นายลำดวน ลาดลงเมือง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
โทร : 094-2922182
นายเฉลิมศรี ดอนปา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
โทร : 061-6926225
account_box สมาชิกสภา
นายสมศรี หล้าสีดา
ประธานสภา อบต.ดอนหัน
โทร : 086-6461577
นายดนตรี หล้าสีดา
รองประธานสภา อบต.ดอนหัน
โทร : 081-7393734
นายสุวรรณ ด่านซ้าย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 089-4160525
นายยงค์ยุธ คชสาร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 090-0384742
นายประภาส สร้อยหิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 081-3696068
นายธวัชชัย ดวงกุณา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 081-2606292
ร.ท.สถิตย์ ราชำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 090-0288523
นายใหม่ สาระนัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 084-9526656
นายจำนงค์ แสนคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 082-1225897
นายยุทธเกียรติ โตนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 061-1357791
นายนิกร พิมพ์สิม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 089-4169027
นางอุบล สุกุมาลย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 094-4450157
นายวีระศักดิ์ เข่งหุ่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 094-4023954
นางสงกรานต์ ถามะณีศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
โทร : 083-2832284
นางเยาวลักษณ์ พลศักดิ์ซ้าย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
โทร : 082-3008046
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเลิศชัย สร้อยทอง
รองปลัด อบต.ดอนหัน
โทร : 081-0060211
นายอาคม ฤทธิ์ตา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-6433914
นางสาวชลากาญ จิตรพิไล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-1986147
นายสุชาติ เกษรมาลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-2187143
นางรัตติยา สร้อยทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 089-8413226
account_box สำนักปลัด
นายอาคม ฤทธิ์ตา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-6433914
นางสาวสิริรัตน์ แพนไธสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 087-9525914
นายตนัย เสาวรา
นิติกรชำนาญการ
นางณิชกมนภา ขวาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวธวัลฉัตร อุปถัมภ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางเสาวลักษณ์ พิมพ์สิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลจ)
นางปริมประภา รักษาภักดี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางนุชนาถ ซาซุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวฝนทอง ดวงก้งแสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวธัญญารัตน์ รังสิมานพ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
นางสาวอรุณี นุฤทธิ์มนตรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
จ่าอากาศเอกพิริยะ หล้าสีดา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวศิริพร ข่วงสิมมา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายวิรัตน์ วิเชฏฐพงษ์
พนักงานขับรถยนต์
นายพีระพงศ์ แก้วดอนหัน
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญยัง เบ้าเพิ้ง
พนักงานขับรถขยะ
นายแสนศักดิ์ วัดชุม
คนงานประจำรถขยะ
นายนิกร ทีรักษา
คนงานประจำรถขยะ
นายวิชัย คำดี
คนงานประจำรถขยะ
(ว่าง)
คนงานประจำรถขยะ
นายไกรษร กันยาณาม
คนงานประจำรถขยะ
นายสุริยะ สีบุญลอด
พนักงานขับรถยนต์
นายจำลอง อุราเพ็ญ
คนงานทั่วไป
นายอดิศักดิ์ พิทักษ์กุล
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
นายปราโมทย์ สุกุมาลย์
คนงานทั่วไป
นายนรภัทร หล้าสีดา
คนงานทั่วไป
นายธนเดช แก้วดอนหัน
คนงานทั่วไป
นายมานิตย์ อุราเพ็ญ
คนงานทั่วไป
นางสาวดาหวัน ดอนชารี
คนงานทั่วไป
นางสาวสุภาพร ละคำภา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
account_box กองคลัง
นางสาวชลากาญ จิตรพิไล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-1986147
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวพรรณฑิพา ลาซำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวอรรจมาภรณ์ แววมณีธนวดี
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางรุ่งนภา ปะมาคะเต
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางอนงค์จิตร แก้วตีนแท่น
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลจ)
นางศิริรัตน์ นาใจเย็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายมณเทียร ชินวงษ์
คนงาน (จัดเก็บค่ากำจัดขยะ)
นางฐิตินันท์ พิศพรรณ์
คนงาน (จัดเก็บค่ากำจัดขยะ)
account_box กองช่าง
นายสุชาติ เกษรมาลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-2187143
นายชาญศักดิ์ แสนสีหา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวพรนภา ด่านกลาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายชาญชัย ด่านซ้าย
พนักงานสูบน้ำ
นายกมล สีทาโส
พนักงานสูบน้ำ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางรัตติยา สร้อยทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 089-8413226
นางสาวสายฝน จันทร์อาภาส
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอรอุมา มาปัสสา
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
นางอุมาพร ศรีแก้วน้ำใส
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
นางพรไพร ด้านคำมี
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางนันทิกานต์ เข่งหุ่ง
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวสุเพ็ญพักตร์ ละคำภา
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางนิตยา นามปากดี
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสิริวิไล เรียนชารี
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวอธิฤทัยรัตน์ ราชำ
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางชัญญภัทร ร่มจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
account_box ผู้นำชุมชน
นายสมพงษ์ โตนา
กำนันตำบลดอนหัน
โทร : 081-3697565
นายชัยรัตน์ นามแดง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
บ้านดอนหัน
โทร : 097-9966149
นายอุทิศ โคช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
บ้านดอนแดง
โทร : 080-4108655
นายอภิสิทธิ์ ชุมยางสิม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
บ้านโนนเขวา
โทร : 084-5160085
นายสุริยา เทพโภชน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
บ้านเหล่านกชุม
โทร : 099-0384455
นางวิลัยลักษณ์ กุสุมาลย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
บ้านหนองหญ้าแพรก
โทร : 089-5806492
นายมาโนช จันทะบาล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
บ้านดอนน้อย
โทร : 098-0056128
นางสาวชัญญา ดวงชาญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
บ้านโนนตุ่น
โทร : 088-5100597
นายอุทิศ สีเขียวม่วง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
บ้านสว่างมรรคา
โทร : 063-3300263
นางสาวอุไร สาทำโล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
บ้านท่าแร่
โทร : 094-5010505
นางบังอร เทวะเส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
บ้านหนองหญ้าแพรก
โทร : 080-1842676
นายวันชัย ปัญญาปะสุโต
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
บ้านเหล่าพัฒนา
โทร : 084-9969637
นายสิทธิชัย พิมพ์สิม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
บ้านหนองหญ้าแพรก
โทร : 095-2178800
นายบัวภา ถามะณีศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14
บ้านดอนหัน
โทร : 094-5360028
นายสังวาลย์ ชมสีดา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
บ้านดอนเจริญ
โทร : 080-4158074