messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder รายงานทางการเงิน
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
find_in_page ประกาศเผยแพร่ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
ประกาศเผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน (ระยะเวลา 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1