messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
account_box ผู้นำชุมชน
นายสมพงษ์ โตนา
กำนันตำบลดอนหัน
โทร : 081-3697565
นายชัยรัตน์ นามแดง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
บ้านดอนหัน
โทร : 097-9966149
นายอุทิศ โคช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
บ้านดอนแดง
โทร : 080-4108655
นายอภิสิทธิ์ ชุมยางสิม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
บ้านโนนเขวา
โทร : 084-5160085
นายสุริยา เทพโภชน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
บ้านเหล่านกชุม
โทร : 099-0384455
นางวิลัยลักษณ์ กุสุมาลย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
บ้านหนองหญ้าแพรก
โทร : 089-5806492
นายมาโนช จันทะบาล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
บ้านดอนน้อย
โทร : 098-0056128
นางสาวชัญญา ดวงชาญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
บ้านโนนตุ่น
โทร : 088-5100597
นายอุทิศ สีเขียวม่วง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
บ้านสว่างมรรคา
โทร : 063-3300263
นางสาวอุไร สาทำโล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
บ้านท่าแร่
โทร : 094-5010505
นางบังอร เทวะเส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
บ้านหนองหญ้าแพรก
โทร : 080-1842676
นายวันชัย ปัญญาปะสุโต
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
บ้านเหล่าพัฒนา
โทร : 084-9969637
นายสิทธิชัย พิมพ์สิม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
บ้านหนองหญ้าแพรก
โทร : 095-2178800
นายบัวภา ถามะณีศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14
บ้านดอนหัน
โทร : 094-5360028
นายสังวาลย์ ชมสีดา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
บ้านดอนเจริญ
โทร : 080-4158074