องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
account_box กองคลัง
นางสาวชลากาญ จิตรพิไล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-1986147
นางสาวชลากาญ จิตรพิไล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-1986147
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางเดือนเพ็ญ ชาตรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางเดือนเพ็ญ ชาตรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวอรรจมาภรณ์ แววมณีธนวดี
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวอรรจมาภรณ์ แววมณีธนวดี
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางรุ่งนภา ปะมาคะเต
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางรุ่งนภา ปะมาคะเต
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางพิกุล จุลลาบุดดี
เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีชำนาญงาน
นางพิกุล จุลลาบุดดี
เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางอนงค์จิตร แก้วตีนแท่น
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลจ)
นางอนงค์จิตร แก้วตีนแท่น
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลจ)
นางศิริรัตน์ นาใจเย็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางศิริรัตน์ นาใจเย็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายมณเทียร ชินวงษ์
คนงาน (จัดเก็บค่ากำจัดขยะ)
นายมณเทียร ชินวงษ์
คนงาน (จัดเก็บค่ากำจัดขยะ)
นางฐิตินันท์ พิศพรรณ์
คนงาน (จัดเก็บค่ากำจัดขยะ)
นางฐิตินันท์ พิศพรรณ์
คนงาน (จัดเก็บค่ากำจัดขยะ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 399