องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
account_box กองคลัง
นางสาวชลากาญ จิตรพิไล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-1986147
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางเดือนเพ็ญ ชาตรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวอรรจมาภรณ์ แววมณีธนวดี
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางรุ่งนภา ปะมาคะเต
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางพิกุล จุลลาบุดดี
เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางอนงค์จิตร แก้วตีนแท่น
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลจ)
นางศิริรัตน์ นาใจเย็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายมณเทียร ชินวงษ์
คนงาน (จัดเก็บค่ากำจัดขยะ)
นางฐิตินันท์ พิศพรรณ์
คนงาน (จัดเก็บค่ากำจัดขยะ)