องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นายธนกร รังสิมานพ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนหัน ประธานที่ประชุม ได้เปิดประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพฯ ครั้งที่ 2/2566 โดยที่ปรึกษากองทุนฯ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น ท่านสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น ท่านท้องถิ่นอำเภอเมืองขอนแก่น เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ด้วย การประชุมครั้งนี้มีวาระที่สำคัญ คือ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 พิจารณาเห็นชอบรายงานการเงินไตรมาสที่ 1 และ 2 อนุมัติแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ฉบับ แก้ไขเปลี่ยนแปลง) รับรองแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2566 อนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 และเห็นชอบแบบประเมินตนเอง ครั้งที่ 1/2566
ผู้โพส : admin