องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๒ (หมู่ที่ ๒) และหน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๔ (หมู่ที่ ๔) ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เพื่อชี้แจงและซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ กรณีให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 473/2564 เรื่อง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่นใหม่ เนื่องจากหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 หมวด 14 การออกเสียงลงคะแนนใหม่ เลือกตั้งใหม่ และเลือกตั้ง เพิ่มเติม ส่วนที่ 1 การออกเสียงลงคะแนนใหม่ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๒ (หมู่ที่ ๒
รายละเอียด : วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 372