ชื่อเรื่อง : จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง