ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๕ ชุด (งานบริหารงานคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง