ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผงกั้นห้อง) จำนวน 3 แผง งานระดับก่อนวันเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง