ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องเล่นสนาม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง