ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 6 รายการ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง