ชื่อเรื่อง : ซื้อกระสอบบรรจุทราย จำนวน ๒,๗๐๐ ใบ ตามโครงการบริหารจัดการน้ำลำห้วยสาขาแม่น้ำชี ลำห้วยชัน ตำบลดอนหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง