ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ,อุปกรณ์ และชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลดอนหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง