องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน (รอบที่1) พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างถนนบ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 สายสาย ประปาหมู่บ้าน - หน้าโรงเรียน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 105-01 ม. 5 บ้านหนองหญ้าแพรก ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2566 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างถนน บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ ๕ สายทาง ประปาหมู่บ้าน - หน้าโรงเรียน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.105-01 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าแพรก ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซลป ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศรับฟังความคิดเห็น โครงการประกวดราคาจ้างกอ่สร้างปรับปรุงถนน บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ ๕ สายทาง ประปาหมู่บ้าน - หน้าโรงเรียน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 105-01 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าแพรก ตำบลดอนหัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น grade
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลว. 26 ต.ค. 2565) grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ลว. 18 ตุลาคม 2565) grade
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2565) grade
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับลงวันที่ 13 กันยายน 2565) grade
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม