องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
account_box สมาชิกสภา
นางปราณี สุคงเจริญ
ประธานสภา อบต.ดอนหัน
นางปราณี สุคงเจริญ
ประธานสภา อบต.ดอนหัน
นายสมาน แก้วขันตี
รองประธานสภา อบต.ดอนหัน
นายสมาน แก้วขันตี
รองประธานสภา อบต.ดอนหัน
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
เลขานุการสภา อบต.ดอนหัน
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
เลขานุการสภา อบต.ดอนหัน
นายสุวรรณ ด่านซ้าย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายสุวรรณ ด่านซ้าย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายปริยพล ตาเสาร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายปริยพล ตาเสาร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางธรีนุช ด่านซ้าย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นางธรีนุช ด่านซ้าย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายอุทิศ โคช่วย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายอุทิศ โคช่วย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายพลตรี บุญนะที
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายพลตรี บุญนะที
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายประภาส สร้อยหิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายประภาส สร้อยหิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายสันทัด บุบผา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายสันทัด บุบผา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายสมชิด จันเคน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายสมชิด จันเคน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายกวี เกษมาลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายกวี เกษมาลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายสมศรี หล้าสีดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายสมศรี หล้าสีดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายสรุวิทย์ ปากปั้น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายสรุวิทย์ ปากปั้น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายลี มีทา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายลี มีทา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายรักชาติ สาระนันท์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายรักชาติ สาระนันท์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายพูลชัย เถาวัลย์ราช
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายพูลชัย เถาวัลย์ราช
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายอุทิศ สีเขียวม่วง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายอุทิศ สีเขียวม่วง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายสงกรานต์ ช่วยหาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายสงกรานต์ ช่วยหาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นางปราณี สุคงเจริญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นางปราณี สุคงเจริญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายคำพันธ์ ชัยฤาชา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายคำพันธ์ ชัยฤาชา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นางประดับ ตาเสาร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นางประดับ ตาเสาร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นางสาวสายรุ้ง วิจันดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นางสาวสายรุ้ง วิจันดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นางอุบล ลาดพันนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นางอุบล ลาดพันนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายสมพล ละคำภา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายสมพล ละคำภา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายสมาน แก้วขันตี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายสมาน แก้วขันตี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายคำไหม่ ด้านคำมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายคำไหม่ ด้านคำมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายธีรศักดิ์ ด่านลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายธีรศักดิ์ ด่านลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นางรวีวรรณ หล้าสีดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นางรวีวรรณ หล้าสีดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายสมเด็จ พานเพ็ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
นายสมเด็จ พานเพ็ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
นายบุญมี หอมทรัพย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
นายบุญมี หอมทรัพย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
นายลำดวน ลาดลงเมือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
นายลำดวน ลาดลงเมือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
นางเยาวลักษณ์ พลศักดิ์ซ้าย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
นางเยาวลักษณ์ พลศักดิ์ซ้าย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79