messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
account_box สมาชิกสภา
นายสมศรี หล้าสีดา
ประธานสภา อบต.ดอนหัน
โทร : 086-6461577
นายดนตรี หล้าสีดา
รองประธานสภา อบต.ดอนหัน
โทร : 081-7393734
นายสุวรรณ ด่านซ้าย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 089-4160525
นายยงค์ยุธ คชสาร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 090-0384742
นายประภาส สร้อยหิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 081-3696068
นายธวัชชัย ดวงกุณา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 081-2606292
ร.ท.สถิตย์ ราชำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 090-0288523
นายใหม่ สาระนัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 084-9526656
นายจำนงค์ แสนคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 082-1225897
นายยุทธเกียรติ โตนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 061-1357791
นายนิกร พิมพ์สิม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 089-4169027
นางอุบล สุกุมาลย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 094-4450157
นายวีระศักดิ์ เข่งหุ่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 094-4023954
นางสงกรานต์ ถามะณีศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
โทร : 083-2832284
นางเยาวลักษณ์ พลศักดิ์ซ้าย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
โทร : 082-3008046